הרשמה

בס"ד

חוזה שכירות

בין המשכיר : חנה רובין.  ת.ז : 057490724 להלן צד א

ובין מבצע/ת ההרשמה בתהליך הרשמה זה, להלן  להלן צד ב

הועיל : וצד א' משכיר משרדים לפי שעות במגוון מסלולים

והועיל : וצד ב' מעוניין לשכור את המשרדים באחד מהמסלולים המוצעים

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

מבוא הסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר תנאיו

בהסכם זה יפורטו המסלולים השונים והתנאים החלים עליהם

 מסלול חודשי קבוע

במסלול זה, השוכר/ת רוכש/ת שעות קבועות בשבוע בזמנים קבועים, שעות אלו הינם לרשות השוכר/ת למשך כל תקופת השכירות

ניתן לחלוק שעות אלו עם שוכרי משנה, מלבד שימלאו אחר כל התנאים ויאשרו חוזה זה.

המחיר אשר ניתן במסלול חודשי קבוע הינו נמוך באופן משמעותי מהמחיר של המסלולים הגמישים,

במידה והשוכר/ת מעוניין לבטל את המסלול הקבוע באמצע תקופת השכירות, סך השעות שהיו בשימוש תחושב עלותם מחדש לפי העלות של כמות השעות האלו במסלול שעות גמישות - בנק שעות.

מסלול שעות גמישות - בנק שעות

במסלול זה השוכר/ת רוכש/ת מראש כמות שעות בהם ניתן להשתמש לפי הצורך. לרשות השוכר/ת מערכת יומן באתר המשרדים, שעות אלו מוטענות באופן אוטומטי אל חשבון המשתמש של השוכר/ת בעת רכישת השעות דרך האתר. שעות אלו עומדות לרשות השוכר למשך כל תקופת השכירות לפי חוזה זה.

השימוש במושכר, חובות והתחייבויות:

 1. יכול השוכר לקבוע כמה פגישות ביום אחד, ומלבד שיהיה הפרש של שעתיים בין פגישה לפגישה, וזאת בכדי לאפשר לשוכרים נוספים לשכור את המשרד/קליניקה בזמן זה.
 2. במידה וקבע השוכר פגישות ולא היה בניהם הפרש של לפחות כשעתיים, ישלם השוכר על הפרש הזמן הנ"ל בין הפגישות מחיר מלא.
 3. המשכיר מאפשרת לשוכר לקבוע שילוט בשלט המתחלף על דלת המשרד בשעות שהושכרו לשוכר.
 4. המשכיר אחראית לספק לשוכר משרד נקי ומסודר עם ציוד תקין ותשתית אינטרנט.
 5. דמי השכירות כוללים את כל ההוצאות השוטפות, כגון, אינטרנט אלחוטי, חשמל, עירייה, החזקת בניין. וכו'.
 6. המשכיר מאפשר לשוכר לקבל דברי דואר אל תיבת המרכז ליועצים ומומחים בקומת הכניסה לבניין.
 7. לרשות המשכיר תעמוד הזכות לשנות את גובה התשלום עבור השכירות לאחר סיומו של חוזה זה.
 8. המשכיר מתחייב לא להשכיר ולא להציע את שעות המשרד אותם שוכר השוכר או חלק מהן לשוכר אחר.
 9. על השוכר לשמור על המשרד והציוד בו ולהחזירו מסודר ונקי בסוף זמן השימוש.
 10. במשך זמן השכרת המשרד מתחייב השוכר לתקן דברים שהסב להם נזק עקב שימוש לא סביר או מופרז ואי זהירות. כגון : קלקול המכשירים, שבירת זכוכית או נזק לריהוט, וכל לכלוך או נזק מכל סוג שהוא שנגרם משימוש שאינו סביר במושכר ושאינו בחזקת בלאי סביר של הציוד.
 11. חל איסור מוחלט לעשן במשרדים קליניקות. אין להחזיק מאפרות אוו לאפשר לאורחים לעשן.
 12. השוכר אחראי על חפציו ורכושו הפרטי. עליו להקפיד שלא להשאיר אף חפץ אישי. הנהלת המשרד אינה אחראית על חפצי השוכר.

שני הצדדים מצהירים שחוזה זה נקרא בעיון ונחתם בהסכמה גמורה לכל הסעיפים והם מצהירים כי בדעתם לקיימו בעין טובה ובתום לב כמקובל. ובהגינות הדדית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן